Procedura Rekrutacyjna

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2019/2020

1. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu.
2. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Deklaracje można pobrać w gabinecie dyrektora lub
u wychowawców grup. Prosimy o złożenie deklaracji do dnia 04 marca 2019 r.

3. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się, co roku na wolne miejsca w przedszkolu.
4. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Lipnica Murowana.
5. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie
w terminie:

od 04 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.

u dyrektora przedszkola.  
6.Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice/Opiekunowie prawni składają dokumenty, potwierdzające zaznaczone przez rodzica we wniosku kryteria.

II ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
Kryteria do tego etapu postępowania rekrutacyjnego (wraz z wartością kryterium w punktach), rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są określone w: Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana w roku szkolnym 2019/2020 został określony w Zarządzeniu Nr 11.2019 Wójta Gminy Lipnica Murowana
z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana.

Dokumenty do pobrania: