Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

W związku ze wznowieniem pracy przedszkola Rodzice, których dzieci do dnia 31 sierpnia będą korzystały z opieki w przedszkolu są proszeni o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub na adres przedszkolerajbrot@wp.pl oraz wypełnienie i dostarczenie do przedszkola następujących dokumentów:

Deklaracja uczeszczania do przedszkola

Oświadczenie rodzica

Jeżeli dziecko uczęszczalo do przedszkola w lipcu i złożone zostały już w/w dokumenty – nie ma konieczności ponownego ich skladania.

Dzieci, które brały udział w rekrutacji ( nowe przedszkolaki ) będą mogły korzystać z opieki w przedszkolu od 1 września 2020 r. 

W przedszkolu obowiązują Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)