Ograniczenie pracy przedszkola – ważne informacje

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkoli okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Poniżej przedstawiamy fragment rozporządzenia mówiący o uprawnionych do opieki dzieci wymienionych rodziców.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6
pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Rozporządzenie nakłada obowiązek złożenia wniosku przez rodzica. Tutaj dostępny wzór wniosku. 

Rodzice, którzy są uprawnieni i zdecydują się przysłać dziecko do przedszkola, proszeni są
o wypełnienie i złożenie dokumentu w przedszkolu lub przesłanie skanu wypełnionego wniosku
na adres przedszkolerajbrot@wp.pl