Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2020/2021

1.Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu.

2.W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Deklaracje można pobrać w gabinecie dyrektora lub u wychowawców grup. Prosimy o złożenie deklaracji do dnia 10 lutego 2020 r.

3.Rekrutację do przedszkola przeprowadza się, co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

4.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Lipnica Murowana.

5.Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie w terminie:

od 10lutego 2020 r. do 06 marca 2020 r. u dyrektora przedszkola. 

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności 

Ważne terminy 

6.Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice/Opiekunowie prawni składają dokumenty,  potwierdzające zaznaczone przez rodzica  we wniosku kryteria.

II ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria do tego etapu postępowania rekrutacyjnego (wraz z wartością kryterium w punktach), rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są określone w Uchwale Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana w roku szkolnym 2020/2021 został określony w  Zarządzeniu Nr 09.2020 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana.