Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego
im. św. Mikołaja w Rajbrocie www.przedszkolerajbrot.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-30.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
– brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami-  filmy które zostały zamieszczone na stronie www  nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07 września 2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Janiczek/Małgorzata Łaźnia przedszkolerajbrot@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 613 80 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

32 -725 Rajbrot 110
Tel. 14 613 80 70
e-mail: przedszkolerajbrot@wp.pl

1.Budynek dostępny jest w godzinach od 7:00 do 16:00.

2.Do budynku przedszkola można dostać się od strony Ośrodka Zdrowia pokonując furtkę otwieraną ręcznie lub od strony parkingu.

3.Parking dla rodziców i pracowników przedszkola znajduje się przed budynkiem przedszkola.

4.Zarówno od strony furtki jak i parkingu znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

5.Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać drzwi wejściowe otwierane ręcznie
a następnie drzwi zabezpieczone przyciskiem magnetycznym znajdującym się poza zasięgiem dzieci.

6.Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.

7.Na parterze budynku mieści się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

8.W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

9.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.