Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych
w Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja
w Rajbrocie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie, z siedzibą 32-725 Rajbrot 110
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
o niezbędnym do realizacji procesu edukacji w Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja
w Rajbrocie zgodnie 6 ust. 1 lit. C RODO;

o niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem edukacji –
art. 6. Ust 1 lit. C RODO;

o niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu edukacji
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
o pracownicy Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie;
o podmioty współpracujące z Przedszkolem Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu edukacyjnego
o organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
o w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, a po tym czasie zgodnie
z instrukcją kancelaryjną

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane, które podaje Pan/Pani są wymogiem ustawowym.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
10. W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Danych Osobowych w Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie, z którym można skontaktować się pisząc na adres e mail inspektor.przedszkolerajbrot@onet.pl lub telefonicznie 14 613 80 70.