Ważny komunikat!

Zarządzenie nr 2/2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

na podstawie: Na podstawie § 18 ust. 2a  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
( Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci zawiesza się na czas oznaczony od 25 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. zajęcia stacjonarne dla dzieci grupy I – 3 latki
  w zakresie wszystkich zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

 

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, zadania edukacyjne w grupie I
  – 3 latków są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa
  w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (DZ. U. z 2020 r. poz. 493 ).

 

 1. W pozostałych grupach zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rajbrot, 25 stycznia 2021 r.