Ogólnopolski projekt edukacyjny „Oto Hałabała, zna go Polska cała”

 

Grupa I Krasnoludki z naszego przedszkola przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

„Oto Hałabała, zna go Polska cała”.

 Projekt edukacyjny  „ Oto Hałabała, zna go Polska cała” powstał z dwóch ważnych powodów.
Po pierwsze chciałyśmy dzieci wprowadzić w świat przyrody, rozbudzić ich ciekawość przyrodniczą. Postać Hałabały doskonale się do tego nadaje, gdyż mieszka on w lesie i wszystkie przygody dzieją się w tym otoczeniu. Przygody te dzieją się w ciągu całego roku. Jest więc wiosna, lato, jesień zima. Krasnal może towarzyszyć dzieciom przez cały rok przedszkolny.

Drugim ważnym celem powstania programu było zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą, tą dawną, książeczką wypożyczoną w bibliotece. Książeczka napisana jest rymującym się tekstem co też sprawia, że dzieci słuchają jej z zaciekawieniem.

Program stworzy więc możliwość osłuchania dzieci z tekstem zawierającym słownictwo, które obecnie jest rzadko używane, więc wzbogacą swój słownik.

Chcemy dzieciom przybliżyć również postać Lucyny Krzemienieckiej, znakomitej pisarki dla dzieci, która wydaje się w dzisiejszym świecie trochę zapomniana. Poznać też inne jej utwory, dowiedzieć się o historii najstarszego czasopisma dla dzieci, jakim jest „Świerszczyk”, a z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Niech Krasnal stanie się przyjacielem dzieci!!!

 

A to nasze pierwsze zajęcia, na których zapoznaliśmy się z krasnalem Hałabałą 🙂

 

 

  REGULAMIN

   OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

              „Oto Hałabała, zna go Polska cała”

Głównym założeniem projektu „Oto Hałabała, zna Go Polska cała” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

CELE:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele operacyjne:

– dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać, scharakteryzować

– dowiaduje się o najstarszym w Europie czasopiśmie dla dzieci „Świerszczyk”

– potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć

– bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie

–  wypowiada się pełnymi zdaniami

– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia

– dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

– nazywa pory roku, potrafi opisać charakterystyczne cechy

– potrafi dostrzec piękno przyrody.

 

Autorkami projektu, pomysłodawcami  i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura, Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni.

 

REGULAMIN PROJEKTU:

 1. Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 2. Członkostwo w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

Osoby chcące realizować projekt , zamieszczają relację na grupie „ Oto Hałabała, zna go Polska cała”, jeśli posiadają wymagane zgody. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa, będzie wysłanie sprawozdania z realizacji, na zakończenie projektu, na mail  projektkrasnal@gmail.com

 1. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 3. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania ( jedno do wyboru lub dwa zadanie na każdy miesiąc ) . Realizacja zadań może być prezentowana w grupie prywatnej „ Oto Hałabała, zna go Polska cała” – Projekt Edukacyjny” na portalu społecznościowym  Facebook, po akceptacji posta przez administratorów.
 4. Sposób realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci.
 5. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku dzieci.
 6. W tym projekcie ważna jest maskotka Hałabały , która będzie dzieciom towarzyszyć przez cały rok.
 7. Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa, pod warunkiem zrealizowania co najmniej 10 z wybranych zadań i przesłania do 30 czerwca 2022 sprawozdania (wg. szablonu)
  z realizacji projektu. Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację, wraz ze zdjęciami.

 

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Oto Hałabała, zna go Polska cała”, objęli:

Minister Edukacji i Nauki.
Rzecznik Praw Dziecka.|
Czasopismo „ Świerszczyk”
Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”
Centrum Bajki w Pacanowie.