Przygotowania do wyboru patrona dla przedszkola

Drodzy Rodzice, przyjaciele przedszkola, mieszkańcy Rajbrotu.                                   

W jubileuszowym roku lokacji miejscowości Rajbrot społeczność naszego przedszkola wybierze dla swojej placówki patrona.

W najbliższym czasie podejmiemy czynności przygotowawcze i działania  związane  z wyborem patrona i nadaniem imienia dla Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie.

Chcemy, aby  poprzez nadanie imienia przedszkole:

 

 • uzyskało swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek,

 

 • zintegrowało całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców
  i pracowników przedszkola,

 

 • promowało swoje działania w środowisku lokalnym,

 

 • weszło do rodziny placówek o tym samym imieniu i nawiązało nowe kontakty,     

 

 • oparło swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybranym patronem,
  a także wyznaczyło  dalsze kierunki pracy z dziećmi,  

 

 • wzbogaciło swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości. Wskazane  jest, aby proponowany   patron  nawiązywał  do propagowanych przez przedszkole idei pełnego szacunku, otwartości na potrzeby drugiego człowieka, akceptacji, bezpieczeństwa, życzliwości i sprawiedliwości postępowania wobec ludzi.

 

Rada Pedagogiczna oraz przedstawiciele Rady Rodziców wybrali trzy propozycje imienia:

 

 • Św. Mikołaj

 

 • Św. Kinga

 

 • Św. Florian

 

Etapy prac związanych z wyłonieniem kandydata na patrona
Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

 

 

 • W wyborach weźmie udział cała społeczność przedszkola: rodzice –
  w imieniu własnym i swoich dzieci, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni.

 

 • W miesiącu lutym 2018 odbędą się tajne wybory za pomocą kart do głosowania, na których będą wypisane trzy wybrane propozycje imienia.
  Każdy członek społeczności przedszkola ma prawo oddać 1 głos – stawiając znak X przy imieniu, które wybiera.

  Karty do głosowania zostaną wydane rodzicom i pracownikom przedszkola w pierwszym tygodniu lutego. W okresie od 01.02 – 12.02 2018 r. społeczność przedszkola  będzie wrzucała swoje karty do umieszczonej w holu przedszkola urny.

 

 • W ostatnim dniu głosowania tj. 12.02.2018 po godzinie 10.00 członkowie Komisji Konkursowej dokonają zliczenia oddanych głosów
  i przekażą dyrektorowi protokół z prac komisji. W skład Komisji Konkursowej wchodzi zespół   do spraw promocji oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 • Przedszkole otrzyma to imię , na które zostało oddanych najwięcej głosów. Informacja o tym, kto został wybrany kandydatem na patrona Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie zostanie ogłoszona przez dyrektora placówki na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.

 

 • W przypadku uzyskania przez dwóch lub trzech równej liczby głosów, zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających.

 

 • Głos jest nieważny w razie:

 

 • oddania głosu na więcej niż 1 propozycję,

 

 • nieoddania głosu na którąkolwiek propozycję, czyli nie postawienia znaku „X”

 

 • Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola.

 

 • Po dokonaniu  wyboru  imienia  w  przedszkolu  będą  realizowane  zadania  i  działania  mające  na celu przybliżenie dzieciom postaci patrona

 

 • W  ramach  kampanii  informacyjnej  zostaną   podjęte  działania, których  celem  będzie  rozpropagowanie  imienia   

 

Następnym etapem będzie:

przygotowanie wniosku o nadanie przedszkolu imienia do organu  prowadzącego

 

 

1. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o propozycji nadania przedszkolu imienia wybranego patrona.

2. Wnioskowanie o nadanie nazwy przedszkola przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców.

3. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu prowadzącego, zawierającego sylwetkę patrona oraz uzasadnienie wyboru.

4. Przygotowanie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkolu.

5. Organizacja uroczystości nadania nazwy.

 

 

Załącznik do Procedury nadania imienia

Przedszkolu Samorządowemu w Rajbrocie

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach  imienia Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

Propozycje

 

 • Św. Mikołaj

 

 • Św. Kinga

 

 • Św. Florian

 

INFORMACJA

 

 • Głosować można tylko na jedną propozycję, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony.

 

 • Postawienie znaku „X” w kratce obok dwóch lub więcej propozycji, albo nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.