Rekrutacja

PROCEDURA REKRUTACYJNA

1.Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu (na podstawie ustawy z dnia              6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

2.W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację                          o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Deklaracje można pobrać w gabinecie dyrektora lub u wychowawców grup. Prosimy o złożenie deklaracji do dnia 23 lutego 2016 r.

3.Rekrutację do przedszkola przeprowadza się, co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

4.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Lipnica Murowana.

5.Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie w terminie:

od 01 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

u dyrektora przedszkola lub u wychowawcy grupy IV.

6.Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice/Opiekunowie prawni składają dokumenty, potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności:

I ETAP REKRUTACJI

(kryteria ustawowe, mające jednakową wartość)

-Wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci) –  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem 

-Niepełnosprawność dziecka –  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie             o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – kserokopia potwierdzona przez Rodzica/prawnego opiekuna za zgodność                   z oryginałem (z datą i czytelnym podpisem) 

-Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka   

-Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 

-Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

-Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie –  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu- kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem 

-Objęcie dziecka pieczą zastępczą –  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą kserokopia potwierdzona za zgodność               z oryginałem przez Rodzica/prawnego opiekuna. 

II ETAP REKRUTACJI

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria do tego etapu postępowania rekrutacyjnego (wraz z wartością kryterium w punktach), rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są określone w: UCHWALE NR III.24.2015 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA    z dnia 16 lutego 2015 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana w roku szkolnym 2016/2017 został określony w Zarządzeniu Nr 5.2016 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 stycznia 2016 r. – załącznik nr 1